Pris og Forretningsbetingelser

Advokat (L) Rasmus Lind Hardt er beskikket af Justitsministeriet og en del af Advokatsamfundet.

Nedenstående forretningsbetingelser i alle klientforhold gælder medmindre de skriftligt er fraveget ved aftale.

SalærRådgivning/civilesager og sager som valgt forsvarer
Fastsættes ud fra medgået tid til løsning af opgaven (fradraget 15 min. fra en evt. indledende telefonsamtale, der ydes gratis).
Salæret fastsættes ud fra en timepris på 2.400 DKK eksl. moms, 3.000 DKK inkl. moms.

Ved aftale om fast pris samt ved prisoverslag – er prisen betinget af, at opgaven kan gennemføres inden for den forudsatte tidsramme. Såfremt tidsforbruget på grund af uforudsete omstændigheder – bliver væsentligt større end forudsat, kan salæret uanset fast pris eller overslag, fastsættes højere. Hardt Advokat ApS vil orientere en klient så snart en forventet overskridelse erkendes.

SalærBeskikket forsvarer og retshjælpsdækkede sager
Hardt Advokater ApS udfører kun efter forudgående aftale sager som beskikket forsvarsadvokat eller civilsager med retshjælpsdækning.
Der kan ikke opnås retshjælpsdækning til straffesager.

Salær i sager med retshjælp. Såfremt der indgås aftale om, at Hardt Advokat ApS skal udfører retssag under dækning af retshjælp – fastsættes salæret af forsikringsselskabet. Salæret fastsættes normalt efter samme principper som domstolene anvender til at fastsætte sagsomkostningsafgørelse. Se mere hos domstolene.

Indledende rådgivning, udenretlige forligsdrøftelser, klageinstansbehandlinger mv. er som udgangspunkt IKKE dækket i retshjælpssager. Hardt Advokat ApS opkræver derfor salær for denne del, der beregnes som privat rådgivning jf. afsnittet ovenfor. I “småsager” (sagsgenstand under 50.000 DKK) dækkes kun hovedforhandlingen, hvorfor der også vil blive opkrævet salær for sagens forberedelse jf. afsnittet ovenfor.

Salær som beskikket i straffesager fastsættes af den ret, der behandler sagen, med udgangspunkt i en timepris der reguleres årlig (2024 – 1.965 DKK + moms = 2.456,25 DKK inkl. moms)

I straffesager, hvor der sker beskikkelse forbeholder Hardt Advokater ApS, at kræve salær for ydelser, der er undtaget fra beskikkelsen – dvs. salær for rejsetid, som er undtaget i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, 2. pkt. jf. § 334, stk. 5 jf. stk. 3.
Salær for rejsetid beregnes ud fra en timepris på 1.200 DKK eksl. moms, 1.500 DKK inkl. moms., samt evt. udlagt kørselsgodtgørelse, broafgift, togbillet eller lign.

Såfremt der ikke opnås beskikkelse, fx fordi klienten har anmodet flere forsvarer om at søge beskikkelse eller sagens omstændigheder, uden at advokaten havde oplysning herom, ikke gav mulighed for beskikkelse – beregnes salær som svarende til ved en opnået beskikkelse.


Opkrævning af salær og udlæg
Hardt Advokat ApS kan foretage aconto fakturering hver måned, herunder vil udlæg vedrørende kørselsgodtgørelse, retsafgifter, fogedgebyrer og evt. aftalt ekstern rådgivningsbistand.

Faktura/afregninger sendes pr. E-mail. Det forbeholdes at sende betalingsanmodning vedrørende udstedte faktura/afregninger via elektronisk betalingstjenester som MobilePay, PayPal mv.

Såfremt betaling af faktura/afregning ikke sker rettidigt forbeholder Hardt Advokat ApS, at opkræve rykkergebyr, inkasso- og inddrivelsesomkostninger, procesrente samt i erhvervsforhold kompensationsgebyr – alt sammen i henhold til rentelovens bestemmelser.

Hardt Advokat ApS forbeholder ligeledes ved betalingsmisligholdelse at udtræde af sagen.


Kommunikation
Hardt Advokat ApS korrespondere via E-mail, medmindre andet er aftalt. Hardt Advokat ApS er ikke ansvarlig for om E-mail indeholder virus etc. Klienter og samarbejdspartnere opfordres således til selv at foretage kontrol for virus mv., herunder opfordres til at benytte anti-virus software.

Hardt Advokat ApS modtaget krypteret mail (S/MIME) på sikker@hardt.dk – udgående korrespondance sendes ikke krypteret medmindre lovgivning kræver det eller efter aftale.

Hvidvask

Hardt Advokat ApS skal iagttage lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Hardt Advokat ApS har derfor indberetningspligt, hvis der er mistanke om hvidvask

Hardt Advokat ApS er derfor forpligtiget til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger, såsom dit fulde navn, adresse og CPR- eller CVR-nr.

Læs mere om denne forpligtelse i hvidvasklovens kapitel 3.


Immaterielle forhold
Hardt Advokat ApS forbeholder rettigheder til alt materiale, som Hardt Advokat ApS producerer under sagers behandling.

Lovvalg og værneting
Hardt Advokat ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og værneting.


Ansvar
Hardt Advokat ApS er forsikret med advokatansvarsforsikring, garantisumsdækning og erhvervsansvarsforsikring hos CNA Insurance (Denmark). Forsikring og garantisumsdækning følger de af Advokatsamfundet fastsatte regler, herunder at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves..

God advokatskik
Hardt Advokat ApS overholder reglerne om god advokatskik som fastsat i De Advokatetiske Regler.
Advokatsamfundet fører tilsyn og kan foretage disciplinære sanktioner for at varetage reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Læs mere om god advokatskik.


Klage
Hvis du er uenig i salær opkrævet af Hardt Advokat ApS eller utilfredshed med en advokats adfærd – så kan du klage over salærets størrelse eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – www.advokatnaevnet.dk